- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


ORGANI SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA
V O J V O D I N E

Organi Saveza samostalnih sindikata Vojvodine su:

  • Konferencija SSSV,
  • Veće SSSV,
  • Nadzorni odbor SSSV,
  • Statutarni odbor SSSV,
  • Predsedništvo SSSV,
  • Predsednik SSSV.

KONFERENCIJA  SSSV
Konferencija SSSV je najviši organ Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i održava se svake pete godine. Konferenciju čine birani delegati, članovi  Veća, Nadzornog i Statutarnog odbora SSSV iz  prethodnog mandata i novoizabrani članovi Veća, Nadzornog i Statutarnog odbora SSSV.
Konferencija usvaja Izveštaj o radu SSSV između dve konferencije, usvaja Izveštaj o radu  Nadzornog i Statutarnog odbora SSSV, usvaja Program rada SSSV, donosi rezolucije i deklaracije, donosi Statut i odluku o izmenama i dopunama Statuta SSSV, bira predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.

VEĆE  SSSV
Veće Saveza samostalnih sindikata Vojvodine je najviši organ Saveza samostalnih sindikata Vojvodine između dve konferencije.
Veće SSSV čine predstavnici Sindikata APV i SSS na teritoriji APV.
Članovi Veća SSSV po funkciji su: Predsednik SSSV, predsednici Sindikata APV i SSS na teritoriji APV, Predsednica Sekcije žena SSSV i Predsednik Sekcije mladih SSSV.
Veće SSSV razmatra pitanja i donosi odluke od strateškog značaja za sve sindikate i za ukupno sindikalno članstvo i ima nadležnosti koje su precizno definisane Statutom Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.

NADZORNI ODBOR SSSV
Nadzorni odbor SSSV radi na osnovu zakona, Statuta SSSV, Pravilnika o materijalno-finansisjkom poslovanju SSSV i Pravilnika o radu nadzornih odbora u Savezu samostalnih sindikata Srbije.
Nadzorni odbor broji šest članova.

STATUTARNI ODBOR SSSV
Statutarni odbor SSSV daje tumačenje odredbi Statuta SSSV, prati primenu Statuta SSSV, priprema tekst predloga novog Statuta SSSV, kao i njegovih izmena i dopuna, ocenjujue usaglašenost statutarnih dokumenata, razmatra žalbe, prigovore i zahteve po pitanjima koja se uređuju Statutom SSSV.
Statutarni odbor daje mišljenja, zauzima stavove, usvaja zaključke i donosi odluke.
Statutarni odbor SSSV ima šest članova.

PREDSEDNIŠTVO SSSV
Predsedništvo je organ Saveza samostalnih sindikata Vojvodine odgovoran za rad Veću SSSV.
Broj i sastav članova Predsedništva SSSV bliže se reguliše odlukom koju donosi Veće SSSV. Članovi Predsedništva po funkciji su: Predsednik SSSV; Sekretar Veća SSSV; potpredsednici Veća SSSV;  predsednici Sinikata APV, koje odredi Veće SSSV; predsednik SSS grada Novog Sada i opština; predsednici SSS na teritoriji APV koje odredi Veće SSSV.
Predsedništvo SSSV priprema predlog dokumenata i akata koje donosi Veće SSSV; realizuje stavove, zaključke, odluke Beća SSSV i aktivnosti koje odredi Veće SSSV.

PREDSEDNIK SSSV
Predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine bira Konferencija Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.
Predsednik SSSV predstvlja i zastupa SSSV; potpisuje akta i dokumente SSSV i njegovih organa; rukovodi  radom Veća i Predsedništva SSSV, polazeći od Programa SSSV  i Statuta SSSV; koordinira međunarodnu sinikalnu saradnju SSSV; donosi odluke i akte i vrši poslove koje SSSV kao poslodavac ima u skladu sa zakonom i Statutom SSSV.           

 

 

2019. V3.0