- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Dokumenta

RASPODELA ČLANARINE

 Na XV Kongresu Saveza samostalnih sindikata Srbije, održanom 28. maja 2015. godine, usvojen  je novi Statut Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Članom 79. Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije, regulisan je način raspodele i uplate članarine i to:
"Članarina u Savezu samostalnih sindikata Srbije je jedinstvena i iznosi 1% zarade člana.
Članarina iz stava 1. ovog člana raspoređuje se prema sledećim proporcijama i uplaćuje se na tekuće račune korisnika utvrđenih članom 4. stav 1. ovog  statuta, i to:

A) Na teritoriji Republike Srbije izvan pokrajina i grada Beograda:

            - 50% na tekući račun sindikalne organizacije,
            - 28% na tekući račun saveza samostalnih sindikata na teritoriji,
            - 22% na tekući račun samostalnog sindikata Srbije

B) Na teritoriji grada Beograda:

            - 50% na tekući račun sindikalne organizacije,
            - 33% na tekući račun Saveza samostalnih sindikata Beograda,
            - 17% na tekući račun samostalnog sindikata Srbije

C) Na teritoriji pokrajina:

- 50% na tekući račun sindikalne organizacije,
- 10% na tekući račun Saveza samostalnih sindikata pokrajine,
(tekući račun Saveza samostalnih sindikata Vojvodine  325-9500600006371-46)
- 28% na tekući račun saveza samostalnih sindikata na teritoriji,
- 12% na tekući račun samostalnog sindikata Srbije.

 

U slučaju uočenih nepravilnosti, Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije i veća saveza samostalnih sindikata na teritoriji preduzimaju mere u skladu sa ovim statutom."

Saglasno čl. 207. stav 2, Zakona o radu, poslodavac je dužan da zaposlenom koji je član sindikata na ime sindikalne članarine odbije iznos od zarade na osnovu njegove pismene izjave i da taj iznos uplati na odgovarajući račun sindikata.

 

2019. V3.0