- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSSV
Kelebija,19. -21. maj 2016. godine

U okviru projekta „Zajedno smo jači“, od 19. do 21. maja 2016. godine, na Kelebiji, održan je seminar Sekcije žena SSS Vojvodine, uz podršku i prisustvo predstavnika Sindikata LO iz Zapadne Švedske.

Cilj seminara je bio osnaživanje žena u sindikatu i jačanje pozicija sekcija žena u sindikatima i većima na teritoriji, kao i pomoć članicama u sticanju samopouzdanja, unapređivanjindexu veština javnog nastupa, informisanja i javne promocije sekcija žena, kao i povezivanje članica sindikata i aktivistkinja sindikalne ženske mreže.

Posebna pažnja je posvećena rezultatima rada nakon poslednjeg seminara. Analizirano je ostvarenje ciljeva koje su članice postavile sebi na prethodnom okupljanju kao i o aktivnostima koje se sprovode u sekcijama žena i organizacijama nakon održanih seminara. Na osnovu uočenih slabosti dogovorene su aktivnosti koje će Sekcija žena SSS Vojvodine, kao i druge sekcije u sindikatima i savezu, realizovati u budućnosti, odnosno u 2016. godini. Poseban akcenat je stavljen na potrebu novog statutarnog određivanja Sekcije žena u Savezu.
 
Kroz praktičan radioničarski rad bile su obrađene i sledeće teme: zašto se organizujemo u sindikate, odnosno zašto je važno biti aktivan u sindikatu i kako i na koji način motivisati žene članice sindikata na angažman u sekcijama. Kroz radionice su razrađeni i elementi debate kao sindikalnog alata, organizacija i  priprema iste. Veliku pomoć članicama pružena je u osmišljavanju javnih nastupa, pripremi govora, odabiru najkvalitetnijih metoda za ubedljivost nastupa i dr. Ujedno su razradjene strategije daljeg rada, budući seminari...

Seminar je bio i prilika da sindikalne aktivistkinje razmene iskustva, definišu buduće aktivnosti i isplaniraju izvođenje zajedničkih aktivnosti, posebno u nastavku kampanje Za dostojanstven rad i zasluženu penziju - Hoćemo nove zakone o radu i pio.

U radu seminara je uzeo učešće i sekretar Veća SSSV, Tomislav Stajić, koji je potvrdio interesovanje i podršku SSSV u zalaganju za kvalitetan i efikasan rad na razvijanju sindikalne ženske mreže u Vojvodini.


„U znanju je snaga!"
12-13. maj 2016. godine. Novi Sad

U Novom Sadu je u periodu od 12. do 13. maja  2016. godine održan prvi seminar "Obuka sindikalnih lidera", koji je realizovan u okviru Projekta „U znanju je moć“, koji zajednički sprovode Viša narodna škola "Viskadalen" Švedska,  Savez samostalnih sindikata Vojvodine i SSS grada Novog Sada i opština.

 Projekat „U znanju je moć“ traje četiri godine 2016-2019. godina, a u 2016. godini će biti održana dva seminara za sindikalne lidere i  tri seminara za sindikalne edukatore.

Na prvom seminaru za sindikalne lidere je prisustvovalo oko 30 učesnika, predsednika pokrajinskih odbora samostalnih sindikata, predsednika veća Saveza samostalnih sindikata teritorije i predsednika sindikalnih organizacija, koji su tokom dva dana aktivno učestvovali u radu seminara.  Cilj seminara je bio obuka sindikalnih lidera - najodgovornijih ljudi  u sindikatu, da imaju dovoljno znanja, sposobnosti i veština u strateškom upravljanju organizacijom, timskom radu, zastupanju sindikata i sticanju podrške javnosti, poboljšanju imidža sindikata u društvu, motivisanju i podsticanju radnika da se organizuje u sindikatu i budu aktivni članovi.


KONSTITUISANI ORGANI I KOMISIJE SINDIKATA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTIITI VOJVODINE
9. maj 2016. godine.

Na prvoj sednici za mandatni period 2016.- 2021. godine konstituisan je Pokrajinski odbor, koji ima 31 člana. Za potpredsednika Pokrajinski odbor je izabrao Stevu Malića, predsednika JSO Kliničkog centra Vojvodine i za sekretarku  Jadranku Jakšić, stručnog saradnika u Veću SSSV.                    
U fokusu rasprave na sednici bili su aktivnosti sindikata na očuvanju materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih. Članovi Pokrajinskog odbora su u raspravi insistirali na rešavanju  nelikvidnosti apotekarskih ustanova i očuvanju radno-provnog položaja zaposlenih.  Ocenjeno je da je zaposlenima u apotekarskim ustanovama potrebna snažnija sindikalna podrška. Članovi POS su zahtevali organizovanje  protestnog okupljanja pred nadležnim institucijama RS.
Ukazano je  i na problem isplate otpremnina u prvom krugu racionalizacije, kada je deo  naših članova oštećen zbog  primene januarskog proseka kao osnovice.
Članovi Pokrajinskog odbora su razmotrili i  usvojili Plan rada Pokrajinskog odbora za 2016. godinu. Prioritetna aktivnost Pokrajinskog odbora tokom 2016. godine biće očuvanje i poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti kroz: praćenje primene zakona i njihovog uticaja na zaposlene, zahteve za povoljniju zakonsku regulativu  i pregovore sa socijalnim partnerima na svim nivoima vlasti. Istovremeno, Pokrajinski odbor će svoju aktivnosti usmeriti i na praćenje primene kolektivnih ugovora, uz zahtev za doslednu primenu ugovorenih prava.
Pokrajinski odbor je usvojio i Plan materijalno- finansijskog poslovanja Sindikata za tekuću godinu, vodeći računa o predviđenim aktivnostima Sindikata i planiranom prilivu sindikalne članarine.   
Za članovi Komisije za pomoć članovima Sindikata izabrani su: Vesna Avdić, SO Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine; Aleksandra Rankov, SO Opšta bolnica Kikinda i Miodrag Stojković, predsednik Sremskog okružnog odbora.
Za članove Komisije za pozajmice sindikalnim organizacijama izabrani su: Dušan Lazić, SO Dom zdravlja Inđija; Vojislav Živković, SO Dom zdravlja Bačka Topola i Perko Žarković,  SO Gerontološki centar Novi Sad.
Za  članove Veća SSSV  izabrani su: Milan Popov, predsednik Severno-banatskog okružnog odbora; Milisav Stojković, predsednik Srednje-banatskog okružnog odbora i Saša Đašić, predsednik Severno-bačkog okružnog odbora.
Istovremeno sa održavanjem konstitutitivne sednice Pokrajinskog odbora, održane su konstitutivne sednice Nadzornog odbora i Statutarne komisije Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine. Za predsednicu Nadzornog odbora izabrana je Koviljka Belandžić,  SO Dom zdravlja Kula, a za predsednika Statutarne komisije Dragan Mandić, SO Ustanova zajedničkih poslova Sremska Kamenica.

ARHIVA VESTI

2017. V3.0