- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


“PREDSEDNIK SSSV SA SARADNICIMA NA RTV VOJVODINE”
30. 8. 2022. godine, Izvor: RTV


Uoči pregovora o minimalcu – koliko traže sindikati, a šta nude poslodavci
14. 8. 2022. godine, Izvor: RTS

Od 15. avgusta do 15. septembra sindikati i poslodavci imaju rok da se dogovore o povećanju minimalne cene rada. U suprotnom, odluku će doneti Vlada. Osim povećanja minimalca, država za jesen najavljuje i dvocifreno povećanje penzija i plata u javnom sektoru. Sve to, kažu, u procentima znatno iznad rasta inflacije. Sindikati i poslodavci za sada su u jednom saglasni: teško da ćemo se dogovoriti. Što se zahteva jednih i mogućnosti drugih tiče – raskorak nikad veći. Minimalna prosečna zarada sada je 35.000 dinara. "Iz juna po stavkama koje čine minimalnu potrošačku korpu to je iznosilo 51.340 dinara. Sve što je blizu te sume, a apsolutno smo sigurni da to neće biti toliko, ali smo isto tako svesni toga da ne može da bude ni 40.000", kaže Goran Milić iz Saveza samostalnih sindikata Srbije. OPŠIRNIJE


U Novom Sadu se gradi na sve strane, ali je sve manje majstora
8. 8. 2022. godine, Izvor: Dnevnik.rs Foto: Dnevnik/ Slobodan Šušnjević

Dan građevinara Srbije obeležava se 8. avgusta. Uprkos krizi koja je uticala na gotovo sve grane privrade, neimari svoj dan mogu proslaviti u dobrom raspoloženju. Za razliku od perioda pre desetak godina, kada je skoro 40.000 ljudi u građevinarstvu, industriji građevinskog materijala, kao i u pratećim granama, ostalo bez posla, danas se ne samo u Novom Sadu već i u čitavoj državi ulaže u velike projekte, stanogradnja je u ekspanziji, asfaltiraju se kilometri ulica. Posla ima, dnevnice majstora su pristojne, ali uvek ima mesta za poboljšanje uslova rada. Prema rečima predsednika Sindikata građevinarstva Vojvodine i Novog Sada Josipa Modića, Srpska Atina je dala velik doprinos oporavku građevinske industrije, jer je naš grad među prvima počeo da realizuje velike investicije na kojima je bilo, i još uvek je, uposleno na hiljade radnika. – Posla ima napretek, ali nam nedostaju kvalifikovani radnici, poput armirača, vodoinstalatera, majstora za sisteme grejanja, zidara, električara, vozača, putara... I to nije samo trenutni problem. Ukoliko se nastavi ovakav trend, ko će održavati i popravljati sve što je izgrađeno? Već je sada potrebno zakazati termin kod dobrih i iskusnih majstora pošto su prebukirani – upozorava Modić. – Nažalost, mnogi radnici su odlučili da u potrazi za boljim životnim standardom odu u inostranstvo. Mladi, kvalifikovani radnici uglavnom odlaze jer nemaju stalno zaposlenje, često rade na crno, pa ne mogu da podignu kredite kako bi se stambeno obezbedili. Nedostatak domaće radne snage se, kaže Modić, nadomešćuje zapošljavanjem ljudi iz inostranstva, uglavnom Turske, Indije, Albanije, Pakistana, Nepala, koji su nekvalifikovani i neobučeni, spremni da rade za vrlo male dnevnice. Često žive u nehigijenskim uslovima i bez neophodne zaštite, a veći deo zarade šalju porodici u domovini, ne trošeći novac kod nas. OPŠIRNIJE

„TV KANAL 9, NOVI SAD: DAN GRAĐEVINSKIH RADNIKA“, YouTube


Minimalac od 40.000 dinara očekuje 400.000 radnika
6. 8. 2022. godine, Izvor: Dnevnik.rs foto: Pixabay.com

Ko­li­ko će iz­no­si­ti mi­ni­mal­na ce­na ra­da za 2023. go­di­nu tre­ba­lo bi da bu­de po­zna­to do po­lo­vi­ne sep­tem­bra, a pre­go­vo­ri iz­me­đu pred­stav­ni­ka Vla­de Sr­bi­je, sin­di­ka­ta i po­slo­da­va­ca po­či­nju 15. av­gu­sta. Ipak, slo­bod­no bi se mo­glo re­ći da je već sad po­zna­to ko­li­ki će bi­ti mi­ni­ma­lac za na­red­nu go­di­nu jer je iz vla­sti po­čet­kom ju­na sa­op­šte­no da će po­ve­ća­nje bi­ti u ra­spo­nu od 12 do 14 od­sto i da će mi­ni­mal­na za­ra­da bi­ti oko 40.000 di­na­ra. Kao i uvek, sta­vo­vi po­slo­da­va­ca i sin­di­ka­ta o vi­si­ni mi­ni­mal­ne ce­ne ra­da se raz­li­ku­ju. Po re­či­ma pred­sed­ni­ka Sa­ve­za sa­mo­stal­nih sin­di­ka­ta Voj­vo­di­ne Go­ra­na Mi­li­ća, u ŠS Sr­bi­je sma­tra­ju da je mi­ni­mal­na ce­na ra­da za na­red­nu go­di­nu o ko­joj je bi­lo re­či po­čet­kom ju­na ve­o­ma ni­ska, te da ovaj sin­di­kat još ni­je iza­šao sa svo­jim pred­lo­gom, ali će to ura­di­ti na vre­me i na osno­vu pa­ra­me­ta­ra pro­pi­sa­nih za­ko­nom. - Ne­ko­li­ko je raz­lo­ga za ne­za­do­volj­stvo - a po­red to­ga što je prak­tič­no već od ju­na iz­ne­to ko­li­ko bi mi­ni­ma­lac za na­red­nu go­di­nu tre­ba­lo da iz­no­si, či­me su obe­smi­šlje­ni pre­go­vo­ri o to­me, naj­bit­ni­ji raz­log je to što je mi­ni­mal­na za­ra­da u mar­tu po­kri­va­la 94 od­sto tro­ško­va mi­ni­mal­ne po­tro­šač­ke kor­pe ko­ja je bi­la 42.500 di­na­ra - ka­že Mi­lić. -Me­đu­tim, već u ju­nu, mi­ni­mal­na po­tro­šač­ka kor­pa vre­de­la je 51.350 di­na­ra, te je mi­ni­ma­lac bio do­vo­ljan za 60 od­sto te kor­pe, a naj­ve­ći deo tro­ško­va - 25.000 di­na­ra od­la­zi na hra­nu, a to zna­či oko 840 di­na­ra za tro­čla­nu po­ro­di­cu dnev­no, od­no­sno 280 po čla­nu do­ma­ćin­stva, što je iz­u­zet­no ma­lo. Na­po­mi­njem i da pre­ko 400.000 lju­di u Sr­bi­ji ra­di za mi­ni­ma­lac i da pre­ko 50 od­sto ukup­no za­po­sle­nih za­ra­đu­je me­di­jal­nu pla­tu od oko 53.000 di­na­ra. Po nje­go­vim re­či­ma, od ju­na do sa­da usle­di­lo je niz po­sku­plje­nja, pre sve­ga ener­ge­na­ta, što će do­dat­no op­te­re­ti­ti ku­će buyete, pa je iz­ve­sno da mi­ni­mal­na za­ra­da mo­ra bi­ti ve­ća. OPŠIRNIJE

ARHIVA VESTI

2022. V3.0