- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Održana deveta sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine – prisustvovali i pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević i pomoćnik pokrajinskog sekretara za oblast turizma Milan Jarić
22. 6. 2022. godine

U Radničkom domu „Svetozar Marković“ Novi Sad, održana je deveta sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, kojom je predsedavao predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić.

Na sednici, verifikovan je mandat nove članice Veća SSSV i Predsedništva SSSV Verke Dodić, predsednice Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine i mandati novoizabranih članova Veća SSSV Adama Šarića, predsednika Sekcije mladih SSSV i Vladimira Vidanovića, člana Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće APV. Takođe, na sednici je verifikovan i izbor novog predsednika Saveza samostalnih sindikata opštine Vrbas Jovana Koprivice, zaposlenog u Opštinskoj upravi Vrbas.

Centralna tema sednice Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine bile su dve najbitnije informacije Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam – Informacija o Pokrajinskom akcionom planu zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu i Informacija o planiranim i realizovanim konkursima u Sekretarijatu u 2022. godini. Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević je, između ostalog, istakao da je u 2022. godini 210 miliona dinara opredeljeno za oblast privrede i 185 miliona dinara za turizam, kao i da su u sektoru privrede sprovedeni konkursi za nabavku mašina i opreme i za nabavku repromaterijala, a u sektoru turizma konkursi za nabavku opreme i za subvencionisanje troškova izgradnje i rekonstrukcije turističkih objekata. Za samozapošljavanje, zapošljavanje nezaposlenih lica, sprovođenje javnih radova i stručnu praksu za najbolje studente univerziteta na teritoriji AP Vojvodine, dodeljeno je oko 50 miliona dinara za ukupno 80 korisnika. Kada je reč o novim merama koje su imale uspešan ishod u oblasti zapošljavanja, jeste kriterijum za promenu statusa zaposlenih, odnosno prerastanje radnog odnosa sa određenog u radni odnos na neodređeno vreme od strane poslodavca, a u okviru konkursa za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2022. godini.

U nastavku, razmatran je rad Socijalno-ekonomskog saveta i saradnja među socijalnim partnerima, Veće je za zamenika člana Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta imenovalo Dragana Bogojevića, predsednika Samostalnog sindikata zaposlenih u agroindustrijskom kompleksu Vojvodine. Članovi Veća upoznati su da je na redovnoj sednici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta (PSES) za novog predsedavajućeg ovom telu u narednom jednogodišnjem periodu izabran predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić.

Nakon sagledavanja situacije vezane za pravo zaposlenih na naknadu troškova u vezi sa radom, i pravo na naknadu troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora, pokrenuta je inicijativa prema višim nadležnim organima Sindikata i Saveza kojom se traži: – izmena člana 4. stav 2. Zakona o platama zaposlenih u državnim organima i javnim službama (“Sl. glasniku RS”, br. 34/2001, 62/2006-dr.zakon, 116/2008-dr.zakon, 116/2008-dr. zakon i 92/2011, 99/2011-dr.zakon, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016-dr.zakon i 113/2017-dr.zakon) kojim je utvrđeno da koeficijent sadrži i dodatak na ime naknade za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora; i – izmena člana 118. stav 1 tač. 5) i 6) Zakona o radu („Sl. glasniku RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-odluka US, 113/2017 i 95/2018-autentično tumačenje) kojim se visina naknade utvrđuje opštim aktom, odnosno ugovorom o radu u novčanom iznosu.

Jedna od tema sednice bila je i Uredba o kriterijumima za dodelu subvencija poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Srbiji i, u vezi s time, zatraženo je da pravo na olakšice ostvari poslodavac koji zapošljava nove radnike bilo da je u pitanju radnik Srbije ili povratnik iz inostranstva, bez obzira na visinu plate.

Povodom aktuelne situacije u „Fijatu“, Veće je, apelovalo na Vladu Republike Srbije da spreči prestanak rada fabrike „Fijat“ u Kragujevcu i proglašavanje velikog broja zaposlenih tehnološkim viškom, a našim sindikalnim kolegama zaposlenim u „Fijatu“ pruža se podrška u borbi za njihova prava.


Uspešno održana konferencija „Rodna ravnopravnost – položaj žena: stanje i perspektive“
17 - 18. 6. 2022. godine, Kelebija

U organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, 17. i 18. juna, na Kelebiji, održana je konferencija pod nazivom „Rodna ravnopravnost – položaj žena: stanje i perspektive“. Konferencija je održana u sklopu projektnih aktivnosti SSSV i Sindikata LO iz Švedske usmerenih ka edukaciji i promociji principa rodne ravnopravnosti, a namenjena je aktivistkinjama u sindikatima na teritorijalnom i granskom nivou organizovanja. Cilj konferencije bio je sagledavanje aktuelnog stanja rodne ravnopravnosti kako bi se predvidele perspektive deklarativno postavljenih ciljeva u ovoj oblasti.

U teorijskom delu konferencije, Jadranka Svirčev, predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine je održala predavanje pod nazivom „Pokazatelji rodne (ne)ravnopravnosti: Gde smo sada u kuda dalje?“, kojim je prisutne upoznala sa socio-ekonomskim položajem žena u Republici Srbiji kroz sagledavanje njihovog položaja na tržištu rada, u obrazovnom, zdravstvenom i sistemu socijalne zaštite te sagledavanju učestalosti i broja prijava nasilja prema ženama. U nastavku konferencije zamenica predsednice Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Subotice Ana Ivanović je učesnicama predstavila dosadašnju praksu i rezultate ovog Saveta.

Tokom njenog izlaganja učesnice su imale priliku da razmene iskustva i uporede aktuelnu situaciju u svojim lokalnim zajednicama po pitanju rodne ravnopravnosti u različitim socijalnim kontekstima. Predstavnica Udruženja građana „Klara i Rosa“ iz Subotice Gordana Vukov Ciganjik je kroz prezentaciju učesnice detaljno upoznala sa konkretnim projektnim aktivnostima koje realizuju u okviru Udruženja. Nakon toga kroz grupni rad u radionicama učesnice su imale priliku da na praktičnim primerima sagledaju i diskutuju o aspektima rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada.

Značajan doprinos skupu predstavljalo je prisustvo Gorana Milića, predsednika SSSV i Tomislava Stajića, sekretara Veća SSSV, koji su pozdravili aktivnosti Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine usmerene na afirmaciji žena u svim oblastima i uputili apel da se uključi što veći broj žena u rad organa Sindikata i procese odlučivanja.


Uspešan početak ovogodišnjeg ciklusa edukacije sindikalnog članstva
7. 6. 2022. godine

Održavanjem jednodnevnih obrazovnih seminara u Somboru (7. juna), Sremskoj Mitrovici (14. juna) i Bačkoj Palanci (16. juna), uspešno je započeta realizacija   jednodnevnih seminara sa članovima sindikalnih organizacija sa teritorije Vojvodine. Odziv aktivista   na seminarima bio je dobar, a učesnici su još jednom pokazali spremnost da sticanjem novih znanja poboljšaju položaj radnika i unaprede aktivnosti sindikata.
U skladu sa zahtevima i potrebama članstva  pravnici  iz stručnih službi  Saveza  samostalnih sindikata Vojvodine i Saveza samostalnih sindikata Bačka Palanka  edukovali su prisutne i ukazali na najčešća otvorena pitanja u primeni Zakona o radu i  procesu  kolektivnog pregovaranja. Tokom rada prisutnima su predočene najznačajnije zakonske odredbe, a tokom sprovedenih radionica prisutni su ukazali na prepreke i izazove koji se dešavaju u praksi, sa kojima se sindikalni aktivisti suočavaju u svakodnevnom radu pri zaključivanju i primeni kolektivnih ugovora. 
Sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine je kroz predavanja i aktivnu diskusiju sa članstvom razgovarao o trenutnoj snazi i slabosti sindikata, svakodnevnim problemima u organizovanju i delovanju sindikata, kao i o sindikalnoj strategiji na povećanju broja članova. 
Podsećamo da se ovi edukativni seminari sprovede u okviru Projekta “Zajedno smo jači”, koji zajedno realizuju Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikat LO-zapadna Švedska, a uz finansijsku podršku Olof Palme Internacionalnog centra. Projekat traje pet godina, 2020 - 2024. godina.


Potpredsednik Milić razgovarao s predstavnicom MOR o socijalnom dijalogu
17. 6. 2022. godine

U okviru 110. zasedanja Međunarodne organizacije rada, potpredsednik Veća SSSS, Goran Milić, razgovarao je sa Minavom Ebisui, zaduženom za pitanje socijalnog dijaloga u Odeljenju za industrijske odnose i zapošljavanje MOR.

Gđa Ebisui je najviše bila zainteresovana za stanje socijalnog dijaloga u Srbiji.

Socijalni dijalog na nacionalnom nivou i nivou preduzeća, prepreke za zaključenje kolektivnih ugovora i sindikalne obuke bile su samo neke od tema ovog razgovora.

Istaknuto je da procenat zastupljenosti reprezentativnih poslodavaca u određenom sektoru predstavlja najveći problem za potpisivanje granskih kolektivnih ugovara.

Potpredsednik Milić istakao je aktivnosti sindikata na polju izgradnje kapaciteta sindikalnih predstavnika u preduzećima, obuke za pregovaranje, seminara na temu bezbednosti i zdravlja na radu i slično.

U cilju sticanja većih znanja o funkcionisanju socijalnog dijaloga u Srbiji, dogovorena je redovna razmena informacija i dalja saradnja.

 


ARHIVA VESTI

2022. V3.0