- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


ODRŽANE SEDNICE PREDSEDNIŠTVA I VEĆA SSSV
28. mar. 2018. godine.

Na 15. sednici Veća SSSV, održanoj 28. marta o.g. članovi Veća, pored verifikacije novih članova organa SSSV i izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice, usvojili su orijentacioni plan rada Predsedništva i Veća SSSV za 2018. godinu, kojim je, pored uobičajenih aktivnosti iz nadležnosti Veća i Predsedništva, predviđeno aktivno ušešće u aktiviranju i osnivanju lokalnih socijalno-ekonomskih saveta na teritoriji APV, kao i još intenzivnije bavljenje edukacijom članstva i aktivista u okviru međunarodne saradnje sa LO Sindikatom iz Geteborga (Švedska) – uz promenu koncepcije, odnosno edukaciju na terenu, kako bi se obezbedilo lakše prisustvo članova SSSS.
Nakon razmatranja, članovi Veća su jednoglasno usvojili izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju SSSV za 2017.godinu, zajedno sa izveštajem Nadzornog odbora SSSV o uvidu u materijalno-finasijsko poslovanje SSSV i doneli dve pojedinačne odluke u skladu sa zakonom: Odluku o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu i Odluku o pokriću gubitka.
Članovi Veća SSSV su u svojim diskusijama izneli ocenu da je finansijska nedisciplina prilikom raspodele i uplate sindikalne članarine uzrok finansijskih problema u poslovanju SSSV.

Na osnovu dostavljenih imaterijala i kratkog obrazloženja predsednika SSSV Gorana Milića, Veće je jednoglasno usvojilo finansijski plan SSSV za 2018. godinu, uz konstataciju da će se finansijska politika voditi shodno prilivu sredstava utvrđenih namenama, a u skladu sa planovima rada i aktivnostima u Sindikatima i Savezu samostalnih sindikata Vojvodine.

U radu sednice učestvovao je i Zoran Mihajlović, sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije koji je informisao prisutne o aktivnostima u SSS Srbije. On je, između ostalog, informisao članove Veća o pripremama povodom 27. aprila, dana Saveza samostalnih sindikata Srbije, kada će tradicionalno biti uručena godišnja priznanja „27. april“ istaknutim firmama, sindikalnim organizacijama i pojedincima za posebne rezultate u ostvarivanju prava i zaštiti materijalnog, socijalnog i društvenog položaja zaposlenih, dugogodišnji rad i doprinos razvoju SSSS i afirmaciji njegove uloge u društvu.
Na sednici se diskutovalo i oko organizovanja protestne šetnje povodom obeležavanja 1. maja – Međunarodnog dana rada. Članovi Veća su se složili sa odlukom SSS Srbije da Savezi samostalnih sindikata na teritoriji, u skladu sa mogućnostima, organizuju autobuski prevoz za svoje članove do Beograda, gde će se protestnom šetnjom ulicama grada, izraziti nezadovoljstvo materijalno-socijalnim položajem radnika, kao i zbog neprimjenjivanja radno-pravnog zakonodavstva. Animacija članstva kako bi protesti bili što masovniji, je u toku.

Neposredno pred sednicu Veća SSSV, u funkciji njene pripreme, održana je sednica Predsedništva SSSV na kojoj su razmatrani i usvojeni predlozi dokumenata i upućeni Veću SSSV na razmatranje i usvajanje.


unapređenje saradnje sa privrednom komorom vojvodine
28. mar. 2018. godine.

Na poziv predsednika SSSV, Gorana Milića, a posle potpisivanja Protokola o saradnji Privredne komore Vojvodine i Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, na petnaestoj sednici Veća SSSV, održanoj 28. marta o.g. u Novom Sadu, prisustvovao je i Boško Vučurović, predsednik Privredne komore Vojvodine.
Obraćajući se članovima Veća SSSV, gospodin Vučurević je istakao da je Privredna komora Vojvodine prepoznala interes i značaj saradnje sa SSSV, da potpisani Sporazum između SSSV i PKV već daje dobre rezultate, te da u narednom periodu uspostavljena saradnja treba da doprinese još boljim uslovima poslovanja i rada, kako privrednika tako i zaposlenih na teritoriji Vojvodine.
U nastavku svoga obraćanja predsednik PKV je informisao članove Veća SSSV o najznačajnijim aktivnostima Privredne komore Vojvodine, pre svega u delu kvalitetne statističke obrade podataka o privrednim kretanjima za APV - koji se redovno dostavljaju i SSSV, učešću PKV na izradi zakona i njihovoj implementaciji, aktivnostima u pružanju pomoći privrednicima za osvajanje novih tržišta, postizanje bolje konkurentnosti i dobijanju finansijskih sredstava iz predpristupnih fondova EU.Firmama nedostaje gotovo trećina potrebnih radnika
29. mar. 2018. godine. Izvor: Dnevnik

Nacionalna služba za zapošljavanje sprovela je anketu među poslodavcima za prošlu i ovu godinu da bi došla do analize i prognoze potreba tržišta rada u Srbiji.

Po rečima direktora NSZ-a Zorana Martinovića, anketa poslodavaca potvrdila je da nedostaje stručna i kvalitetna radna snaga, što je prisutno već nekoliko godina i što je uticalo na to da se aktivne mere zapošljavanja u ovoj godini usmere upravo na prekvalifikaciju i obuku nezaposlenih lica.

U anketi poslodavaca učestovalo je 5.012 malih, srednjih i velikih preduzeća, od čega je obrađeno 4.950. Od ukupnog broja anketiranih preduzeća iz Vojvodine ih je 32,6 odsto. Na osnovu istraživanja tih poslodavaca procenjeno je da će u njima bruto stopa kreiranja poslova ove godine iznositi 10,4 odsto, dok će bruto stopa gašenja poslova iznositi 5,3 odsto, što znači da će biti duplo više zapošljavanja nego otpuštanja. Ispitivanje kretanja zaposlenosti u ovoj godini pokazuje da će u Vojvodini u preduzećima čiji su poslodavci učestovali u anketi ove godine doći do povećanja zaposlenosti od 4,8 odsto, dok će ono na nivou države iznositi 5,1 odsto.

Anketa je pokazala da su poslodavci prošle godine imali velikih problema u pronalaženju radne snage s posebnim znanjem i veštinama. Najveću potrebu za posebnim znanjima i veštinama u prošloj godini poslodavci su imali za stručnjacima za razvoj sofrtvera, vozačima teških teretnih vozila i kamiona, trgovcima, mašinskim inženjerima. U pogledu stručnjnih znanja, poslodavci su iskazali višestruko veću potrebu za tehničko-tehnološkim, a u manjoj meri za društveno-humanističkim znanjima. Kod prenosivih znanja i veština, gazde su iskazale najviše potrebe za poznavanjem informaciono-komunikacionih tehnologija, posedovanjem raznih vrsta dozvola i poznavanjem stranih jezika. OPŠIRNIJE


Blizu 500.000 radnika zarađuje oko 26.300 dinara
28. mar. 2018. godine. Izvor: Dnevnik

Republički zavod za statistiku, uz primenu nove metodologije, saopštio je da je prosečna republička neto plata u januaru u Srbiji bila 50.048 dinara. To je prvi mesec da RSZ objavljuje podatke o prosečnoj plati na osnovu podataka Poreske uprave jer je do sada izvor podataka bila anketa "Rad". Sada se prikazuje obračunata plata u mesecu, umesto kao ranije isplaćena.

Kao što su po staroj metodologiji mnogi zaposleni imali primedbu na visinu objavljene mesečne prosečne plate jer toliko nisu imali u koverti, tako se i sada iza proseka od 50.048 dinara "kriju" i oni koji imaju duplo više, ali i oni koji imaju upola manje.

Naime, blizu 500.000 zaposlenih u januaru ove godine primilo je po 26.312 dinara. To je konstatovao i sam RSZ, objavljujući medijalnu, odnosno srednju platu u januaru. Ta plata u januaru u bruto iznosu bila je 38.721, a u neto 26.312 dinara i nju je primilo čak 28 odsto zaposlenih.

Iz januarske analize RZS-a o prosečnoj plati proizlazi da su zaposleni u javnom sektoru imali prosečno neto 56.585 dinara, a oni koji rade van tog sektora ostvarili su prosek od neto 46.681. Razlika između javnog i ostalih sektora je, dakle, 9.904 dinara i toliko su veće plate onih koji rade u tom sektoru. RZS je otišao i dalje, pa je iskazao prosečne januarske neto plate u raznim delovima javnog sektoru. OPŠIRNIJE


ODRŽAN POKRAJINSKI ODBOR PRAVOSUDNIH ORGANA
26. mar. 2018. godine.

Proširena sednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine održana je 26. marta 2018. godine u Novom Sadu, na kojoj su pored članova POS-a prisustvovali  i predsednici sindikalnih organizacija pravosudnih organa, te Slađanka Milošević – predsednica Sindikata pravosuđa Srbije i Tomislav Stajić – sekretar Veća SSSV.
 Slađanka Milošević je informisala prisutne o potpisanom Posebnom kolektivnom ugovoru  o izmenama i dopunama PKU za državne organe i  Sporazumu o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe. Ona je istakla, da osim što je rok važenja PKU produžen na još godinu dana (do 21. marta 2019. godine), u posebnom kolektivnom ugovoru su precizirane i pojedine odredbe, koje se menjaju i dopunjuju, u pogledu prava i obaveza zaposlenih u organima državne uprave, autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave.   
Predsednica Republičkog odbora je objasnila da se ugovor produžava na godinu dana jer će se tokom ove godine raditi na izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i novom Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika, a čije odredbe će u značajnoj meri uticati na sadržinu posebnog kolektivnog ugovora.
Potpisnici PKU su predsednici sindikata pravosuđa i uprave Slađanka Milošević i Njegoš Potežica i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

Na sednici se razmatralo i analiziralo aktuelno stanje u pravosuđu, materijalni i socijalni položaj članstva, te verifikovan mandat novog člana Pokrajinskog odobora. Položaj nameštenika razlikuje se od položaja državnog službenika a u suštini rade iste poslove za različite plate. Očekuje se Radna verzija novog Zakona o platama državnih službenika i nameštenika kojim  bi se regulisao status nameštenika i njihove zarade, kao i status pravosudne straže.


KONFERENCIJA DUNAV-KRIŠ-MORIŠ-TISA U NOVOM SADU

"Novi oblici zapošljavanja i njihov uticaj na prava iz radnog odnosa i sindikalni pokret"

Dana 23. marta 2018. godine  u Novom Sadu održana je Konferencija Euroregije Dunav - Kriš - Moriš - Tisa (DKMT) na temu: "Novi oblici zapošljavanja i njihov uticaj na prava iz radnog odnosa i sindikalni pokret". Tematski skup su organizovali Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sekcija žena SSSV uz podršku Fondacije Friedrich Ebert Stiftung (FES). Konferencijom Euroregije predsedavao je Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Inter-regionalnog sindikalnog saveta DKMT. U radu skupa učestvovale su predstavnice sekcija žena iz Mađarske, Rumunije i Srbije.

Održana Konferencija posvećena je predstavljanju nestandardnih – nesigurnih načina zapošljavanja, sa posebnim naglaskom na uticaj promena na tržištu rada na položaj žena, i u vezi s tim, analizi stanja u  zemljama DKMT. Učesnice i učesnici Konferencije iz zemalja DKMT su govorili na teme: zakonodavstva i povećanju nesigurnih oblika zaposlenja, tipovima i karakteristikama nestandardnih načina zapošljavanja, kategoriji mobilnih radnika, prekarizaciji radnih odnosa i njihovom uticaju na položaj žena na tržištu rada. Milan Jevtić, rukovodilac regionalnog projekta "Socijalni dijalog i radni odnosi u Evropi", izneo je podatke o ovim oblicima rada u drugim zemljama EU.

Na osnovu odslušanih izlaganja i završne diskusije, definisani su prioritetni zadaci sindikata u cilju zaštite prekarnih radnika, obezbeđivanju jednakih mogućnosti i pristupu za žene i muškarce na tržištu rada, kao i pružanju podrške mobilnim radnicima: proaktivno delovanje sindikata i davanje inicijativa za izmene zakonodavstva i boljeg regulisanja nestandarnog zapošljavanja, sa posebnim akcentom na: preciznije definisanje atipičnog zapošljavanja, limitiranje broja i dužine trajanja atipičnih ugovora o radu, bolju kontrolu i veće sankcionisanje poslodavaca koji zloupotrebljavaju nestandarne oblike zapošljavanja;  evidentiranje, u privrednim subjektima, svih zaposlenih u prekarnim oblicima rada kako bi se pronašli načini  pristupa zaposlenim ženama, obezbedilo njihovo informisanje o pravima po osnovu rada, pristupanje sindikatu i zaštita njihovih prava, te intenzivnije senzibilisanje javnosti i članstva o ovim problemima, kao i niz drugih aktivnosti. Prioritetni zadatak sindikata, preko regionalnih sindikalnih centrala, je konstatna razmena informacija o mobilnim radnicima u okviru regije kako bi radnike mogli informisati o onim poslodavcima koji ne obezbeđuju koretne uslove rada već zloupotrebljavaju radnike i pružiti im informacije o sedištu sindikata kojima mogu da se obrate za pravnu pomoć.

Jedan od zakljucaka Konferencije je da sindikati Euroregije DTKM moraju zaštititi prava prekarnih radnika zaključivanjem kolektivnih ugovora, tako da bi jednaka zarada  i uslovi rada bili isti za jednaki rad, bez obzira na vrstu ugovora o radu i organizovanje ovih radnika u sindikat. Dalje aktivnosti će se odvijati u cilju razmene informacija i obezbedjivanja pomoći radnicima koji svakodnevno ili na odredjeno vreme odlaze u zemlje regije radi zaposlenja.


SINDIKALNI ČAS ZA UČENIKE ZRENJANINSKE GIMNAZIJE
26.03.2018.  Izvor: Zrenjaninski.com

Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine, u četvrtak, 22. marta, organizovala je, u saradnji sa Sekcijom mladih SSS Vojvodine, "Sindikalni čas" u Zrenjaninskoj gimnaziji za učenike završnih razreda. 

Edukaciju su vodili članovi Sekcije mladih grada Zrenjanina Stojan Udovčić i Melanija Lojpur, u saradnji sa profesoricom sociologije Zrenjaninske gimnazije Senkom Jankov, na temu važnosti sindikata i sindikalnog organizovanja, kao i radnih prava, gde je edukaciju prošlo oko 50 đaka.

Edukacija je sprovedena kroz predavanje prilagođeno uzrastu završnih razreda srednjih škola, a pažnja samih učenika i interesovanje za jednu ovakvu temu definitivno nisu izostali, što najbolje pokazuje činjenica da su se i sami učenici povremeno uključivali u razgovor, i pokazali solidno predznanje o temama koje će im zasigurno mnogo značiti i trebati u budućnosti.

Ovakve aktivnosti biće sprovedene i u drugim školama u gradu Zrenjaninu. OPŠIRNIJE

DVOSTRUKO ZADOVOLjSTVO

Članovi Sekcije mladih SSSV Melanija Lojpur i Stojan Udovčić održali su juče ne jedan, već dva sindikalna časa pred učenicima završnog razreda Zrenjaninske gimnazije. 
Naši mladi aktivisti su oko 50 maturanata, na zabavan i duhovit način, uveli u svet radničkog pokreta i sindikalizma. 
Tokom predavanja, srednjoškolci su imali priliku da saznaju kad je i zašto nastao radnički pokret, zbog čega postoji sindikat, koja su osnovna prava radnika, kako su organizovani mladi u sindikatu i još mnogo zanimljivih informacija koje će im koristiti kad zvanično uđu u svet rada.
Predstavnici Sekcije mladih su uživali u zanimljivom razgovoru i lucidnim razmišljanjima osamnaestogodišnjaka, a na kraju časa su podeliti sindikalni promotivni materijal.


Aktiviran besplatan broj za prijavu rada "na crno"
12. mar. 2018. godine. Izvor: RTS

U sklopu projekta "Reci NE radu na crno", koji sprovodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a čiju je realizaciju finansijski podržala norveška ambasada, aktivirana je besplatna telefonska linija za prijavu rada "na crno".

Građani Srbije mogu anonimno, pozivom na broj 0800 300 307 da prijave ukoliko su radno angažovani bez zaključenog ugovora o radu, kao i svaku drugu nezakonitost u radu, saopštilo je resorno ministarstvo.

U sklopu projekta planirane su brojne aktivnosti, uključujući pojačan rad Inspektorata za rad na terenu i edukativne radionice širom Srbije. OPŠIRNIJE


PODRŽAN NOVI KONCEPT EDUKACIJE SINDIKALNIH AKTIVISTA I ČLANOVA SINDIKATA
9. mar. 2018. godine.

Na radnom dogovoru sa predsednicima/cama  SSS na teritorijiji i predsednicima/cama  Samostalnih sindikata Srbije  organizovanih za teritoriju APV,  koji je održan  9.marta   o.g. u Novom Sadu, osnovne teme za razgovor i usaglašavanje bile su izmene u konceptu edukacije sindikalnih aktivista i članova sindikata u okviru Projekta "U znanju je snaga", koji zajednički sprovode Viša narodna škola "Viskadalen" Švedska, Savez samostalnih sindikata Vojvodine i SSS grada Novog Sada i opština; utvrđivanje predloga za edukatore i planiranje aktivnosti na terenu.
Na osnovu analize dobrih i loših strana koncepta edukacije koji je primenjivan u prve dve godine trajanja projekta, partneri u projektu su ocenili  da postoji potreba da se unesu značajne novine u način edukacije. Novi koncept bi se bazirao na edukaciju na terenu, po uzoru na koncept edukacije koji već duže vreme primenjuje SSS Hrvatske i koji pokazuje pozitivne rezultate. Nosioci funkcija i zaposleni u savezima samostalnih sindikata Srbije  na teritoriji APV bi bili potencijalni edukatori , tj. treneri  za 4 osnovne teme. Plan je da se utvrdi metodologija za radionice i održe dodatne obuke sa njima, kako bi stekli neophodne veštine da svoje znanje prenesu članovima sindikata na terenu.
Novi koncept edukacije je jednoglasno podržan.
Učesnici radnog dogovora su informisani o izmenama i dopunama Statuta SSSS, koji će biti na dnevnom redu radnog dogovora sa predsednicima/cama  SSS na teritorijiji i predsednicima/cama  SSSS  organizovanog za teritoriju Srbije  u Beogradu, 13. marta o.g. Jedinstven stav učesnika u raspravio bio je da je neophodno izmeniti pojedine odredbe Statuta SSSS , pre svega, vezane za finansijsku disciplinu i dosledno poštavanje SSSS,  u interesu daljeg opstanka SSSS pa u  tom smislu, predlog izmena i dopuna  Statuta – koji je  usaglašen na predsedništvu  SSSS -   jeste  samo dobar početni korak.
Učesnici radnog dogovora su obavešteni i o inicijativi za osnivanje Fonda solidarnosti na nivou SSSV o kojoj će se voditi rasprava i zauzeti stav na narednoj sednici Veća SSSV, koja je planirana za kraj marta o.g.
Neoporezivi deo plate se mahom slio gazdama u džep
6. mar. 2018. godine. Izvor: Dnevnik

Od početka godine povećan je iznos neoporezivog dela zarade pa je pri obračunu januarske zarade on iznosio 15.000 dinara, umesto dotadašnjih 11.790 dinara te su se mnogi zaposleni nadali da bi zbog toga prva ovogodišnja plata mogla biti veća jer je, po tom osnovu, smanjen trošak poslodavaca.


Ipak, januarske koverte zaposlenih, osim onih koji svakog meseca rade za minimalac, nisu podebljane ili je eventualno povećanje gotovo neprimetno. Naime, prilikom utvrđivanja minimalne cene rada za ovu godinu, poslodavci su insistirali na tome da se istovremeno poveća neoporezivi deo zarade i na taj način smanje njihova opterećenja, što je i učinjeno, a teško da se može reći ko je na dobitku, a ko je gubitnik. Priliv u budžet Srbije je sada, po tom osnovu, manji, zarade su gotovo nepromenjene, osim minimalca, koji je uvećan sa 130 na 143 dinara na sat, a stavovi sidnikata i poslodavaca se razlikuju.

Povećanjem neoporezivog dela zarade, kaže rukovodilac pravnog sektora Unije poslodavaca Srbije Svetlana Budimčević, izašlo se u susret zahtevu UPS-a jer je to udruženje kao uslov za povećanje minimalne cene rada, tražilo da se, istovremeno, poveća i neoporezivi deo zarade.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić ističe da se na osnovu podataka kojima raspolaže ne može reći da su zarade, osim one minimalne, više nego prošle godine. 

– Iako se moglo i očekivati da neće biti nekih značajnih promena u visini zarade, bilo bi dobro da je povećanja, makar i minimalnog, bilo – kaže Milić. – Povećanje neoporezivnog dela zarade ima za cilj da se poslodavci rasterete, i to je učinjeno, a zaposleni, praktično, neće osetiti tu promenu. Ipak, nadamo se da će se nešto uskoro promeniti. OPŠIRNIJE


Srpska alhemija – kako zaposlenost raste brže od BDP-a?
3. mar. 2018. godine. Izvor: N1

Fiskalni savet izrazio sumnje u podatke o rastu zaposlenosti. Kažu da u svim drugim uporedivim zemljama, zaposlenost raste sporije od bruto domaćeg proizvoda, dok je samo u Srbiji sitaucija obrnuta.

Vlada Srbije neretko se hvali i statistikom koja pokazuje da je iz godine u godinu sve više zaposlenih. Dobre rezultate na papiru, osporio je Fiskalni savet, čije analize ukazuju da se statistika i realnost ne poklapaju. Navode da zaposlenost u Srbiji raste brže od privrednog rasta, što je, kažu, gotovo na nivou fenomena.

Kroz prizmu brojki i statistike - u Srbiji zaposlenost značajno raste ili kako to Anketa o radnoj snazi pokazuje od 2012. do 2017. godine – 13,4 odsto je više zaposlenih građana.

"Dobre vesti", ipak, kvari činjenica da fenomen visokog rasta zaposlenosti ne prati i rast BDP-a, što je za ekonomsite alarm da statistika ne pokazuje realno stanje.

Prema godišnjem preseku Republičkog zavoda za statistika, u prošloj godini bilo je ukupno 2.062.588 zaposlenih, a konstatan rast zaposlenosti u statistici se beleži sve od 2012. godine. Međutim, dok je zaposlenost tako značajno rasla, BDP nije. Zabeležen je porast bruto domaćeg proizvoda za tek šest odsto.

Fiskalni savet, zato, sumnja u podatke. Kažu da u svim drugim uporedivim zemljama, zaposlenost raste sporije od bruto domaćeg proizvoda, dok je samo u Srbiji sitaucija obrnuta. Da je statistika nepouzadana, pokazuje im, dodaju, i stagnacija životnog standarda. OPŠIRNIJE


Potpisan Protokol o saradnji u sektoru građevine
1. mar. 2018. godine.

Prilikom otvaranja manifestacije Međunarodni dani energetike i investicija, koja je odražana na Novosadskom sajmu, od 1. do 2. marta, potpisan je Protokol o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i Sindikata zaposlenih u građevinarstvu i industriji građevinskog materijala Vojvodine i Gradskog odbora Sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Novog Sada. 

Protokol su potpisali pokrajinski sekretar Nenad Grbić i predsednik pokrajinskog i gradskog odbora Josip Modić.

Cilj potpisivanja Protokola o saradnji je zajednička borba protiv sive zone i rada na crno. Potpisnici Protokola su se dogovorili da se nastavi dosadašnja saradnja u promovisanju značaja pokretanja građevinke industrije u AP Vojvodini kako bi se podstakvo otvaranje novih radnih mesta u građevinarstvu i industriji građevinskog materijala, a samim tim i mnogih drugih grana koji se oslanjaju na ovu delatnost. Pored toga, značajno je podstaći i povećanje potrošnje građevinskog materijala proizvedenog u domaćim kompanijama. 

Ovim dokumantom Pokrajinski sekretarijat se obavezao da će u kontaktima koje ima sa poslodavcima ukazivati na značaj socijalnog dijaloga i ulogu sindikata.


ARHIVA VESTI

2017. V3.0