- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


ERCEG: DUALNO OBRAZOVANJE BLIŽE PRIVREDI
20. jun 2017. godine.

Izrada Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK) je pri kraju, kao i razvoj novog dualnog obrazovnog sistema, koji će biti bliži potrebama privrede, izjavio je koordinator Torino procesa za Srbiju, Rade Erceg.
Zakon o NOK-u bi trebalo da bude spreman za usvajanje u parlamentu u septembru, rekao je Erceg za sajt Evropske fondacije za obuku „Torino proces“.
On je, kao prioritet, naveo i postojanje i funkcionisanje Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih /VET Savet/ na istinskom socijalnom dijalogu, čiji je član ispred najveće sindikalne centrale u zemlјi – Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Reč je o dva razvojna prioriteta koja su kroz monitoring i evaluaciju “Torino procesa” napredovala i najvažniji su za stručno obrazovanje, zajedno sa radom na realizaciji tzv. Riga Zaklјučaka – Srednjeročnih preporuka razvoja prioritetnih oblasti dogovorenih na sastanku ministara prosvete EU zemalјa i zemalјa kandidata, od kojih je prva upravo Dualni sistem –„Učenje kroz rad“, sve do pete „Kontinualno stručno usavršavanje nastavnika u stručnom obrazovanju“.
„Torino proces“ takođe pomaže da se izgradi saradnja između sektora stručnog obrazovanja, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja, Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalnog prosvetnog saveta, Saveta za visoko obrazovanje i drugih socijalnih partnera koji uklјučuju i udruženja poslodavaca i sindikata.
Prioriteti osiguravaju da se NOK uspešno sprovede, da se formiraju sektorska veća, sastavlјena od predstavnika socijalnih partnera, koja bi radila po zahtevima tržišta rada, kao i da se novi nastavni planovi i programi razvijaju sa više praktične obuke bazirane na sistemu dualnog obrazovanja, tamo gde je to moguće i gde ne bi drastično ugrozio radni status zaposlenih nastavnika u stručnim školama, uz obezbeđenje „učeničkih radnih mesta“ po svim svetskim stanadadima, bez zloupotreba učenika po osnovu rada, već baziran isklјučivo na premisi „Učenje kroz rad“, a ne premisi „Rad kroz učenje“.
Prema rečima Ercega, jedan od najvećih ekonomskih i izazova obrazovanja i obuka je svakako neformalna ekonomija. Procenjuje se da je trećina zaposlenih u polјoprivredi, turizmu, ugostitelјstvu i građevinarstvu u neformalnoj ekonomiji.
Niske plate, nedovolјan broj inspektora rada i „porozne“ granice koje omogućavaju široko krijumčarenje akcizne robe, jesu faktori koji čine ove faktore kao prepreku napretku i razvoju veština potrebnih tržištu rada.
"Formalna ekonomija i razvoj veština radne snage su okvir i način koji moraju doneti povećanje plata i pobolјšanje uslova rada“. Svetliju notu daje, kako kaže, i dobra praksa povećanog učešća poslodavaca u pružanju stručnih obuka i pored još uvek neozakonjenog NOK-a.
Primer je i više od 50 novih dualnih obuka i profila uspostavlјenih kroz inicijative Privredne komore Srbije, Minstarstva za rad, u saradnji sa školskim ustanovama i drugim javno priznatim organizatorima obrazovanja i obuka. Primeri dobre prakse, poput navedenih, predstavlјeni su na međunarodnoj konferenciji Torino procesa, 7-8. juna u Torinu, pod nazivom „Promena veština za svet koji se menja“.
Srbiji je, prema njegovim rečima, važna i junska beogradska konferencije „NOK u Srbiji – Od razvoja do implementacije; Oragnizacijom do bolјih kvalifikacija- veština“, na kojoj će sa definisanim setoma ETF alata: Zakonodavstvo, Socijalni partneri, Institucije i Osiguranje kvaliteta, pokušati ubrzati proces donošenja, unapređenja NOK-a i njegova implementacija u organizaciji MPNTR i ETFa , sa svim socijalnim partnerima.

 

ARHIVA VESTI

2017. V3.0