- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

Sajt u izradi!

- Prethodni sajt (arhiva)

27. novembar 2013. SEDNICA PREDSEDNIŠTVA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

25-27. novembar 2013. MEĐUNARODNI KAMP MLADIH DKMT REGIONA

20. novembar 2013. Sednica Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine

18. novembar 2013. Sednica Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji, vodoprivredi i šumarstvu Vojvodine

12-13. novembra 2013. Seminar sekcije žena SSSV28. novembar 2013.

PISMO PODRŠKE SINDIKATU ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI SRBIJE

Savez smostalnih sindikata Vojvodine, na čelu sa predsednikom Goranom Milićem, uputilo je pismo podrške Sindikatu zaposlenih u zdrastvu i socijalnoj zaštiti Srbije koji danas, 28. novembra 2013. godine sa početkom u 12 sati, organizuje Javnu sednicu ispred Vlade Republike Srbije.

Jаvna sednica ispred Vlade se organizuje zbog predloženih merа Vlаde Republike Srbije koje urušаvаju mаterijаlni i rаdno prаvni položаj člаnstvа i svih zаposlenih u delаtnosti zdrаvstvа i socijаlne zаštite. Tom prilikom Sindikаt će jаvno izneti stаvove i uručiti zаhteve Vlаdi Republike Srbije.

Predložene mere Vlаde Republike Srbije kao i najavljene izmene i dopune Zakona o radu, urušаvаju mаterijаlni i rаdno prаvni položаj svih zаposlenih u Srbiji i zаto verujemo dа je ovo tek početаk sindikаlne borbe u nаstojаnjimа dа se izborimo zа bolji položаj i odbrаnu dostojаnstvа svih rаdnikа ove zemlje. Jаvno protivljenje i borbа Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti predstаvljаju putokаz svim zаposlenimа u Srbiji dа je krаjnje vreme dа dignemo svoj glаs i dа se energično suprostаvimo urušаvаnju rаdničkih prаvа. Nadamo se da ćemo u iduće akcije ući udruženih snaga, braneći interese naših članova, kao i svih radnika Srbije.

 

САРАДЊА МЛАДИХ СИНДИКАЛАЦА – ПРЕПРЕКА ИЗРАБЉИВАЊУ

У Бачкој Паланци је у протекла три дана, уз подршку Регионалне фондације за југоисточну Европу ''Фридрих Еберт Штифтунг'', одржан још један ДКМТ Међународни камп младих. Најважнији резултат овог, тринаестог по реду окупљања младих синдикалаца из западне Румуније, јужне Мађарске и Војводине, јесте постигнута сагласност о неопходности формирања секција младих синдикалаца у оним регионима где још увек не постоје, односно побољшање положаја и развој организовања младих тамо где је секција већ формирана (само у СССВ). Такође, учесници су се договорили да се при Интерегионалном савету синдиката ДКМТ, чије седиште је у Бриселу, образује Одбор младих, у чијем саставу би били представници младих из сва три региона.
Учесници кампа су разговарали о правима радника у Србији, Румунији и Мађарској, са посебним освртом на положај младих и њихово синдикално организовање.

Искуство представника три регије показује да су права радника у целом региону све мања, обавезе и оптерећења све већи, а услови рада све неповољнији. Притом, не постоји битна разлика између Румуније и Мађарске које су чланови Европске Уније и Србије која то није.
Учесници су се сложили да ће промене радног законодавства, које се одвијају у све три земље, погоршати положај младих до 35 година, због тога што они спадају у једну од најосетљивијих група кад је тржиште рада у питању. Флексибилизација радних односа додатно ће ослабити сигурност младих, будући да је незапосленост ове категорије грађана веома висока (у Србији је преко 50%), да је велики проценат оних који немају сталан посао, да већина нема свој ''кров над главом'', те да због наведених разлога одлажу или избегавају заснивање породице.
Заједнички став свих учесника кампа је да се сарадња међу синдикатима, као и младима синдиката у региону мора наставити, јер је то једини начин за организовање ваљаног отпора погубним намерама представника власти и капитала.

 

27. novembar 2013. godine, Novi Sad

PREDSEDNIŠTVO SSSV PODRŽAVA ODLUKU O ISTUPANJU IZ PREGOVORA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Juče je održana 21. sednica Predsedništva Saveza samostalnih sindikata Vojvodine u Novom Sadu, na kojoj je glavna tema bio Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu.

Predsedništvo SSSV je jednoglasno usvojilo zaključak u kojem su članovi podržali Odluku Saveza samostalnih sindikata Srbije o istupanju iz pregovora o izmenama i dopunama Zakona o radu, upravo iz razloga datih u obrazloženju Odluke.

Na sednici je zauzet jedinstven stav da se na svim nivoima nastavi sa istupima u javnosti i medijima sa ciljem ukazivanja na pogubne posledice izmena i dopuna ZOR-u, i na taj način demaskiranja namera kreatora predloženih izmena. Radi što uspešnijeg ostvarivanja naznačenog cilja, angažovati i stručnjake a u centrali SSSS razmisliti o organizovanju Službe za medije, odnosno kontakt sa javnošću.

Jedan od zaključaka sednice jeste da se u slučaju poziva partnera za nastavak pregovora, pre ulaska u iste, utvrdi minimum zahteva koji mora biti prihvaćen pre povratka u pregovore.

Članovi Predsedništva SSSV, jedinstveni su i u sledećim zaključcima:
- Istu "Platformu o minimumu" koristiti u razgovorima sa političkim strankama u očekivanju eventualnih vanrednih parlamentarnih izbora.
- O problemima u socijalnom dijalogu, i o tome kuda svet rada vode predložene reforme radnog zakonodavstva, otvorenim pismom ili u neposrednom kontaktu obavestiti predsednika Republike Srbije.

Na sednici Predsedništva SSSV, članovi su upoznati sa radnom verzijom nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju i nacrta Zakona o privatizaciji, i informacijom o Predlogu zakona o budžetu RS za 2014. godinu.

 

РАДНИЦИ НАЈВЕЋА ПРЕПРЕКА РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ
Представници Савеза самосталних синдиката Војводине присуствовали су јуче округлом столу, одржаном у простиријама Привредне коморе Србије у оквиру јавне расправе о Нацрту Закона о приватизацији и Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о стечају, где је Министар привреде Саша Радуловић више од четири сата одговарао на питања која су му постављали бројни учесници јавне расправе.
Објашњавајући како Министарство привреде има за циљ да послове у вези са реструктурирањем обави до јуна 2014. године, Министар је изјавио да ће измене наведених закона, као и Закона о раду и Закона о планирању и изградњи довести до ''чишћење предузећа од свих дугова и непотребних терета, а у циљу привлачења инвестиција и опоравка привреде''.
Поред других измена које доносе наведени закони, раднике ће погодити новина у Нацрту Закона о стечају која предвиђа да се отварањем стечајног поступка раскидају сви уговори о раду, као и колективни уговор који је стечајни дужник закључио са запосленима.
На питање представника СССВ који су разлози навели предлагача да унесе ову одредбу, будући да по постојећем Закону о стечају отварање стечаја нема за последицу аутоматски престанак радног односа запослених, већ представља само отказни разлог, као и да стечај не производи никакве законске последице на колективни уговор, Министар привреде је одговорио како стечај представља ванредно стање за предузеће, због чега није логично да остану на снази уговори са радницима који су важили пре тога. Он је нагласио да је стечај и досад имао за последицу отказ за већину запослених. На констатацију представника СССВ да су уговори о раду и колективни уговор резултат сагласне воље уговорних страна, због чега није логично да се аутоматски гасе законом, као и да Закон о раду садржи сва потребна правила о престанку колективног уговора, која предвиђају и могућност једностраног отказа, Министар Саша Радуловић је истакао како је неопходно да се у ситуацији стечаја односи потпуно рашчисте, што значи да свима мора престати радни однос, а онда ће стечајни управник одлучивати да ли ће и са ким закључивати, како је рекао, ''нови уговор о раду на одређено време.''
Представник СССВ је замолио Министра привреде да одговори да ли заиста мисли да је радноправни положај запослених у Србији једна од главних препрека за развој привреде, а Министар је одговорио потврдно.
Нови Закон о стечају предвиђа и нека повољнија решења за запослене у односу на постојећи закон, па ће тако у првом исплатном реду убудуће бити све неисплаћене минималне нето зараде запослених и бивших запослених са каматом, као и доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, а не, како је то досад било, само за једну, односно две године уназад. Разлика између укупне неисплаћене и минималне зараде, као и отпремнине биће наведени у другом исплатном реду.
Према Нацрту Закона, уводи се обавеза Фонда ПИО да повеже радни стаж свим запосленима на нивоу минималне зараде, а за износ изнад минималне зараде у зависности од степена намирења након главне деобе.
И Нацрт Закона о приватизацији предвиђа много новина, за које Министар привреде каже да ће обезбедити чистију и праведнију приватизацију.
Предвиђају се нови, флексибилни облици приватизације, одлуку о начину приватизације доносиће Министарство привреде, а на предлог Агенције за приватизацију, док ће Влада одлучивати о предузећима која су од посебног интереса за државу. Купац капитала неће моћи да буде домаће правно лице које послује у друштвеном власништву, као ни физичко лице које се показало као несавесан власник раније приватизованих предузећа, осуђивано је или се против њега води судски процес због почињених кривичних дела. У надметању за куповину предузећа у Србији неће моћи да учествују ни страна правна лица којима управљају домаћа правна и физичка лица, као ни она са оф - шор дестинација и тд.

 

22. novembar 2013.
ODLUKA O ISTUPANJU IZ PREGOVORA O ZAKONA O RADU
Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost doneli su odluku o istupanju iz pregovora o izmenama i dopunama Zakona o radu. Postupak donošenja antikriznih i mera štednje, kao i predlozi izmena i dopuna Zakona o radu i drugih zakonskih rešenja, još jednom su potrvdili da u Srbiji socijalni dijalog ne funkcioniše.
Stavovi reprezentativnih sindikata se, protivno osnovnim i u svetu prihvaćenim principima socijalnog dijaloga, ne uvažavaju niti se razmatraju, što praktično znači da pregovora i nema, te dve reprezentativne sindikalne centrale odbijaju da učestvuju u ovakvim pregovorima. Vidi odluku.

 


НЕ ОДУСТАЈЕ СЕ ОД ИЗМЕНА ЗАКОНА О РАДУ

 

Државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике и шеф Радне групе за израду предлога Закона о раду Зоран Мартиновић у интервју "Дневнику" објашњава да постоји много размимоилажења међу социјалним партнерима о предлогу "радничког устава", али и изражава уверење да је договор близу и да ће предлог ускоро бити представљен јавности.

– Програмом рада Владе Србије одређено је да се овај закон донесе до краја године. Међутим, морамо водити рачуна да се до краја обезбеди што већи степен сагласности свих актера у овом процесу и нађу одржива решења која у највећој мери задовољавају све стране. То би свакако овај рок продужило, али незнатно, најдаље за јануар следеће године – најављује Мартиновић. – Највећа мимоилажења међу социјалним партнерима су, иначе, код начина уређивања флексибилних облика рада. Конкретно, рад агенција за привремено запошљавање је најтеже питање, с обзиром на то да је у питању потпуна новина и непознаница. Доста је, такође, разлика и када је реч о погледу на одредбе о синдикалним правима, начину утврђивања репрезентативности синдикланих и послодавачких организација, проширеном дејству колективних уговора, начину утврђивања зарада, као и условима отпуштања у случају повреде радне дисплине.

Опширније:

 

19. novembar 2013.

ODRŽAN SEMINAR ZA PREDSEDNIKE SINDIKALNIH ORGANIZACIJA

 

Savez samostalnih sindikata Vojvodine, u okviru zajedničkog projekta koji realizuje sa kolegama iz Sindikata LO - Zapadna Švedska, organizovao je seminar za predsednike sindikalnih organizacija sa teritorije Vojvodine.

Dvodnevni seminar je održan od 14. do 15. novembra 2013. godine u Bačkoj Palanci u hotelu "Fontana". Cilj održavanja seminara je bio da članovi Samostalnog sindikata saznaju više o iskustvima i radu Sindikata LO, posebno o funkcionisanju i ulozi sindikata na nivou preduzeća, kolektivnom pregovaranju i sistemu edukacije članstva

Učesnici seminara su se prvo upoznali sa osnovnim zadacima i ciljevima Sindikata LO, socijalnim dijalogom, organizovanošću, članstvom i sindikalnom članarinom, a potom sa funkcionisanjem sindikata na novou preduzeća u Švedskoj. Predočeno je organizovanje sindikata u preduzeću, zadaci, aktivnosti sindikata na nivou preduzeća, kolektivni ugovori i kolektivno pregovaranje. Kolege iz Švedske istakli su značaj edukacije sindikalnog članstva: sistem edukacije na nivou LO, obaveznost obrazovanja članstva i metode obuke. Posebno je obrađeno informisanje i privlačenje novog članstva, odnosno aktivnosti LO na privlačenju novih članova, kampanje, informisanje članstva i javnosti i sindikalno – političko delovanje.

Seminaru je prisustvovalo četrdesetak učesnika ispred Saveza samostalnog sindikata Vojvodine, među kojim su bili i sekratar Veća SSSV Tomislav Stajić i predsednik SSS za opštinu Bačka Palanka, Dragan Tankosić. Učesnici bili su izuzetno zadovoljni održanim seminarom a posebno radom po radionicama u kojima je analizirana trenutna situacija na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Svaka grupa je prezentovala prebleme sa kojima se susreću članovi sindikata i ostali zaposleni, obrazložeći šta je to što bi se moglo promeniti i popraviti u radu sindikata i na koji način. Tako je, između ostalog, razgovarano o potrebi boljeg informisanja članova Samostalnog sindikata, o unapređenju rada sindikata, značaju solidarnosti i jačanju sindikata, potrebi pridobijanja novog članstva, unapređenju socijalnog dijaloga i značaju zaključenja kolektivnih ugovora kod poslodavca. Učesnici seminara su sa velikom pažnjom pratili sva izlaganja posle kojih su imali prilike da postave pitanja iz domena tema o kojima se razgovaralo kao i o svim drugim pitanjima vezeno za rad sindikalnih organizacija i ulozi viših oblika delovanja. Posebno je istaknuta potreba modernizacije sindikata i unapređenja sistema sindikalnog obrazovanja putem obuka i edukacije sindikalnog članstva. Zaključak je da je ovakav način rada izuzetno koristan i kvalitetan, pre svega zbog sticanja novih znanja ali i razmene iskustava.

 

18. novembar 2013.

ЗАУСТАВИТИ НЕГАТИВНУ СЕЛЕКЦИЈУ

 

У организацији Секција младих ССС града Новог Сада и општина јуче је, у великој сали Радничког дома, одржана трибина на тему "Положај младих у Србији". Повод организовања трибине је 17. новембар, Међународни дан студената.
Представници Секције младих су, пред завидним бројем гледалаца, изнели најважније податке о положају младих у Србији, са нарочитим освртом на могућност њиховог запошљавања, стопу незапослености, услове рада, проблеме у образовном систему, као и на друге теме које су од значаја за ову, последњих година нарочито угрожену категорију грађана Србије.
На Трибини су своје, као и ставове органа и организација које представљају изнели и Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, помоћник Покрајинског секретара за привреду Драго Ђокић, представник Националне службе за запошљавање Душан Марјановић, представник Уније послодаваца Новог Сада и Војводине Славко Новаковић.
Трибини су присуствовали и представници Савеза самосталних синдиката Војводине.
Сви учесници су се сложили да је положај младих на тржишту рада у Србији незавидан, будући да се ради о људима који махом немају радно искуство, у великом проценту раде на црно, а стопа незапослености у овој категорији је већа од 50%.
Јединствен став учесници су постигли и у вези са начелним правцима решавања наведених проблема, од којих су најважнији хитна реформа образовања, сузбијање политичког запошљавања и рада на црно и спречавање негативне селекције.
Квалитету одржане Трибине допринели су и сами гледаоци, који су искреним, сликовитим констатацијама и одлучним питањима дискусију учинили динамичнијом.

 

СПОРНЕ САМО АГЕНЦИЈЕ?

На скупу о могућностима запошљавања младих који је протекле недеље одржан у Београду, државни секретар Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику, Зоран Мартиновић је, у изјави за агенцију ''Бета'', рекао да су чланови Радне групе усагласили велики број одредаба измена Закона о раду, које су, како је рекао, прихваћене без икавих примедби са одређеним интервенцијама, али је остао одређени број одредаба које су још увек спорне, међу којима је најважније увођење агенција за привремено запошљавање.

Државни секретар је објаснио да постији дилема да ли би у овом тренутку требало да се уведу агенције за привремено запошљавање, будући да су код готово свих учесника у процесу преговарања присутне резерве о томе како би се овај институт могао одразити на ионако тежак положај запослених на тржишту рада.

С` друге стране, Зоран Мартиновић је изразио уверење да су се чланови Радне групе договорили око других важних измена Закона о раду, међу којима су питања у вези са радом на одређено време, начином исплате отпремина, начином коришћења годишњег одмора, организацијом радног времена, као и око неких додатних права која се уређују међународним директивама.

Опширније:

 

УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Влада Републике Србије усвојила је Стратегију безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године.
Општи циљ Стратегије је унапређење и очување здравља радно активног становништва, односно унапређење услова рада ради спречавања повреда на раду и професионалних болести и болести у вези са радом и њиховог свођења на најмању могућу меру, односно отклањање професионалних ризика.
Стратегија тежи да се у овом периоду број повреда на раду смањи за 5%, у односу на евиденцију повреда на раду коју води Инспекторат за рад.
Стратегијом се предвиђа остваривање појединачних циљева, и то:

1) доношење закона, подзаконских прописа и других општих аката о безбедности и здрављу на раду у циљу усаглашавања са прописима ЕУ и МОР-а, као и њихова имплементација и истовремено подстицање социјалних партнера да се питања безбедности и здравља на раду пре свега регулишу кроз систем колективног преговарања;

2) даље развијање и усвајање механизама и процедура за спровођење прописа о безбедности и здрављу на раду (интегрисана инспекција рада);

3) утврђивање опција за увођење посебног осигурања од повреда на раду и професионалних обољења, ради обезбеђивања накнаде штете;

4) подизање свести о важности здравља и безбедности на раду код ученика у основном и средњем образовању и васпитању;

5) континуирана едукација/обука стручних и одговорних лица за безбедност и здравље на раду и других лица у области безбедности и здравља на раду;

6) увођење јединственог регистра повреда на раду;

7) унапређење улоге службе медицине рада у систему безбедности и здравља на раду кроз праћење здравственог стања запослених;

8) промоција културе превенције и примера добре праксе у области безбедности и здравља на раду на свим нивоима организовања послодаваца, запослених, образовних установа и државе (удружења послодаваца, синдикати, инспекција рада, школство, фондови за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање, и др.).

Извор:

 

12 – 13. novembra 2013, Bačka Palanka

POBOLJŠATI POLOŽAJ ŽENA

U organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, a u okviru zajedničkog projekta SSSV i Sindikata LO regije Zapadna Švedska, u Bačkoj Palanci, 12. i 13. novembra realizovan je seminar na više tema.

Cilj održavanja seminara je bio da se kroz uvodna izlaganja i aktivnu diskusiju sazna više o iskustvima Sindikata LO na polju poboljšanja i zaštite položaja žena na radnom mestu i u društvu, kao i da se utvrde mogući pravci i aktivnosti na unapredjenju rada Sekcije žena SSSV.

Učesnicima seminara su u uvodnom delu prezentovane teme vezane za rodna pitanja, i u vezi s tim, rodne uloge i rodni odnosi, a naročito gender mainstreaming, odnosno (re) organizacija procesa da bi se uvela rodna perspektiva u sve javne politike.

U drugom delu seminara predstavljen je Sindikat LO, a posebno na koji način se u okviru ovog sindikata radi na pitanjima rodne ravnopravnosti, poboljšanju položaja žena na radnom mestu i u društvu. Ukazano je na aktivnosti koje se vode na nivou preduzeća, opštinskom, kao i regionalnom i državnom nivou. Posebno su predočeni instrumenti za poboljšanje položaja žena odnosno zakonodavstvo Švedske, kolektivni ugovori i socijalni dijalog. Posebna tema seminara je bila i sistem edukacije na nivou Sindikata LO. Takodje se razgovaralo i o informisanju članstva i javnosti i aktivnostima LO na privlačenju novih članova u sindikat, pristupu mladim ljudima i kako se pridobija podrška javnosti za poboljšanje položaja žena. Predstavnice Sindikata LO govorile su i o saradnji sa nevladinim organizacijama, političkim partijama, drugim sindikalnim organizacijama i udruženjima.

Rad seminara pratili su i predstavnici lokalnih medija u Bačkoj Palanci.

 

ЗАКОН О РАДУ ДЕЛИ ОТКАЗЕ

Председник Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је јуче да ће последице измена Закона о раду бити између 50.000 и 100.000 отказа у наредне две године и смањења плата пет до десет одсто.
Орбовић је на конференцији за новинаре у Зрењанину рекао да најављене измене тог закона неће, како тврде послодавци, донети флексибилно запошљавање, него флексибилно отпуштање радника.
– Преведено, имамо начин једноставнијег отпуштања без икаквих надокнада или уз минималне надокнаде – навео је Орбовић. – Нажалост, наши прорачуни, само по том основу, уколико се смање оптремнине и исплаћују само за године стажа код последњег послодавца, у наредне две године би се отпустило до 50.000 до 100.000 хиљада радника.
Опширније:

 


BILTENI
2020. V3.0