- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


ORGANI SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA
V O J V O D I N E

Organi Saveza samostalnih sindikata Vojvodine su:

Konferencija,
Veće,
predsedništvo
Nadzorni odbor i
Statutarni odbor.

KONFERENCIJA:
Konferencija je najviši organ Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i održava se svake četvrte godine.
Konferenciju čine birani delegati, članovi Veća, Nadzornog i Statutarnog odbora prethodnog i novog saziva.
Konferencija  usvaja Izveštaj o radu Saveza samostalnih sindikata Vojvodine izmedju dve konferencije,  Izveštaj Nadzornog odbora o rezultatima nadzora,  Program Saveza samostalnih sindikata Vojvodine,  Statut Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, odnosno njegove izmene i dopune, bira predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i odlučuje o zahtevima i inicijativama sindikata delatnosti Vojvodine i Saveza samostalnih sindikata opština, više opština i grada Novog Sada upućenih Konferenciji.

VEĆE
Veće Saveza samostalnih sindikata Vojvodine je najviši organ Saveza samostalnih sindikata Vojvodine izmedju dve konferencije.
Veće SSSV ima 63 člana, od čega  dve trećine biraju sindikata delatnosti Vojvodine, a jednu  trećinu biraju savezi samostalnih sindikata grada Novog Sada, više opština i opština.
Veće razmatra pitanja i donosi odluke od strateškog značaja za sve sindikate i za ukupno sindikalno članstvo i ima nadležnosti koje su precizno definisane Statutom Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.

PREDSEDNIŠTVO
Predsedništvo je izvršni organ Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.

            Predsedništvo ima 19 članova i čine ga predsednik Saveza, dva potpredsednika  i sekretar Veća, 10 predsednika sindikata delatnosti Vojvodine i 5 predsednika  Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada, više opština i opština sa preko 12 hiljada članova.

            Predsedništvo priprema sednice Veća i sprovodi usvojene odluke i zaključke, razmatra i odlučuje o svim pitanjima za koja po Statutu ima izvornu nadležnost, uz obavezu da Veću podnosi izveštaj o svom radu između dve sednice.

NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor vrši nadzor nad ostvarivanjem politike finansiranja, raspodele i upotrebe sredstava, najmanje jednom godišnje upoznaje Veće SSSV o rezultatima nadzora i predlaže mere koje treba preduzeti radi ostvarivanja utvrdjene politike sticanja i raspodele finansijskih sredstava.

Nadzorni odbor broji 5 članova i čine ga 3 člana koja biraju sindikati delatnosti Vojvodine i 2 člana koja biraju Savezi samostalnih sindikata opština, više opština, odnosno grada.
           
STATUTARNI ODBOR
Statutarni odbor prati primenu Statuta Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, daje tumačenje odredaba Statuta, odlučuje o prigovorima i žalbama statutarne prirode, predlaže Veću izmene i dopune Statuta i priprema nacrt Statuta za Konferenciju i najmanje jednom godišnje upoznaje Veće o primeni i poštovanju Statuta.

Statutarni odbor broji 5 članova i čine ga 3 člana koja biraju sindikati delatnosti Vojvodine i 2 člana koja biraju Savezi samostalnih sindikata opština, više opština, odnosno grada.
           

 

 

2017. V3.0