- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Dokumenta

Na XIII kongresu Saveza samostalnih sindikata Srbije, održanom 30. juna 2006. godine, izvršene su izmene i dopune Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije i utvrđena je

Raspodela članarine u Savezu samostalnih sindikata Srbije

Raspodela je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 64/2006 od 26.7.2006. godine.

u smislu člana 207. stav 2 Zakona  o radu (Sl. glasnik RS (24/05, 61/05 i 54/09) predstavlja odgovarajući račun sindikata  na koji je poslodavac dužan da uplaćuje članarinu za  članove samostalnih sindikata

1. Član 62. "Članarina u Savezu samostalnih sindikata Srbije je jedinstvena i iznosi 1% zarade člana, odnosno 0,50% penzije, odnosno 0,50% naknade.

Članarina iz stava 1. ovog člana raspoređuje se prema sledećim proporcijama i uplaćuje se samo na tekuće račune korisnika utvrđenih članom 4. stav 1. Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije, i to:

A) U sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata kod poslodavca na teritoriji Republike Srbije izvan AP Vojvodine, AP Kosova i Metohije i grada Beograda članarina se raspoređuje preko tri virmanska naloga, i to:

- 50% na tekući račun sindikalne organizacije samostalnog sindikata kod poslodavca,

- 28% na tekući račun Saveza samostalnih sindikata na teritoriji opštine, za više opština, odnosno grada Niša i Kragujevca,

- 22% na tekući račun samostalnog sindikata Srbije (granski sindikat);

B) U sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata kod poslodavca na teritoriji grada Beograda članarina se raspoređuje preko tri virmanska naloga, i to:

- 50% na tekući račun sindikalne organizacije samostalnog sindikata kod poslodavca,

- 33% na tekući račun Saveza samostalnih sindikata grada Beograda,

- 17% na tekući račun samostalnog sindikata Srbije (granski sindikat);

 

V) U sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata kod poslodavca na teritoriji pokrajine Vojvodine, odnosno Kosova i Metohije sredstva od članarine raspoređuju se preko četiri virmanska naloga, i to:

- 50% na tekući račun sindikalne organizacije samostalnog sindikata kod poslodavca,

- 10% na tekući račun Saveza samostalnih sindikata pokrajine Vojvodine, odnosno Kosova i Metohije,

- 28% na tekući račun Saveza samostalnih sindikata opštine, za više opština i grada Novog Sada,

- 12% na tekući račun samostalnog sindikata Srbije (granski sindikat).

 

Samostalni sindikati Srbije dužni su da svakog radnog dana na tekući račun Saveza samostalnih sindikata Srbije prenesu 25% doznačenih sredstava članarine radi finansiranja funkcija Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Obavezuju se samostalni sindikati Srbije da procenat izdvajanja sredstava iz stava 3. ovog člana regulišu ugovorom sa Savezom samostalnih sindikata Srbije overenim kod nadležnog suda.

Samostalne sindikalne organizacije mogu odlučiti da članarina iznosi i više od iznosa utvrđenog u stavu 1. ovog člana a u skladu sa statutom samostalnog sindikata Srbije.

Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju, imovini i fondovima sindikata i Saveza samostalnih sindikata Srbije utvrđuju se međusobna prava i obaveze članica Saveza."

2. Član 63. "Pravo uvida i kontrole primene člana 62. u samostalnoj sindikalnoj organizaciji, samostalnim sindikatima, Savezu samostalnih sindikata na svim nivoima organizovanja imaju revizori koje imenuje Nadzorni odbor SSS Srbije.

Revizor je obavezan da o svim uočenim slučajevima kršenja primene člana 62. u roku od pet dana pismeno obavesti Nadzorni odbor SSS Srbije.

Nadzorni odbor SSS Srbije obavezan je da po dobijanju pismenog obaveštenja u roku od 10 dana izvrši detaljnu kontrolu raspolaganja i korišćenja sindikalne članarine i da u slučaju nepoštovanja člana 62. odmah pismeno predloži Veću SSS Srbije, odnosno predsedniku SSS Srbije primenu mera utvrđenih članom 53. Statuta SSS Srbije, odnosno da zatraže od nadležnih samostalnih sindikata Srbije da sprovedu opoziv predsednika sindikalne organizacije u roku od 30 dana.

U slučaju nesprovođenja mera predsednik SSS Srbije predlaže Veću SSS Srbije donošenje odluke o preispitivanju članstva samostalnog sindikata u Savezu samostalnih sindikata Srbije."

3. Član 68. "Izmene i dopune Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije, usvojene na XIII kongresu održanom 30. juna 2006. godine postaju sastavni deo Statuta i stupaju na snagu osmog dana od usvajanja i objaviće se u ’Službenom glasniku Republike Srbije’."

NAPOMENA:

Sredstva od članarine iz tačaka A, B i V, člana 62. za Saveze samostalnih sindikata na teritoriji opštine, za više opština, grad Niš, Kragujevac, Novi Sad, Beograd i Pokrajinu Vojvodinu i Pokrajinu Kosovo i Metohiju i za samostalne sindikate Srbije (granski sindikat) uplaćuju se na tekuće račune objavljene u "Službenom glasniku RS", broj 57/05 i 70/05.

Realizaciju naplate i uplate članarine iz tačke 1. vrši poslodavac u skladu sa članom 207. stav 2. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", broj 24/05).

2017. V3.0